Biểu mẫu đầu tư - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Đầu tư    Biểu mẫu đầu tư

Biểu mẫu đầu tư

Chuyên mục cung cấp các Biểu mẫu, Thủ tục hành chính, các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực pháp luật Đầu Tư để quý khách hàng tiện theo dõi.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mẫu đơn này sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung...

XEM THÊM

Mẫu văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư. Văn bản giãn tiến độ đầu tư được quy định tại khoản 4, Điều 46 Luật đầu tư năm 2014. Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư. Khi tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Nội dung cụ thể của văn bản như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải có văn bản thông báo chấm dứt. Nội dung cụ thể cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư thì nhà đầu tư phải tiến hành ký quỹ. Nội dung cụ thể của văn bản thỏa thuận ký quỹ như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản quyết định chủ trương đầu tư (Khoản 8 Điều 33 Luật đầu tư và Điều 32 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Nội dung cụ thể của văn bản này như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư năm 2014). Nội dung cụ thể của mẫu văn bản này như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư năm 2014). Nội dung cụ thể của mẫu văn bản như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Nội dung cụ thể của văn bản như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. Mẫu văn bản này áp dụng đối với dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Cụ thể về nội dung của...

XEM THÊM

Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. Mẫu văn bản này áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Nội dung cụ thể của...

XEM THÊM

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (điểm a Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư). Nội dung cụ thể của văn bản này như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư). Nội dung cụ thể của văn bản như...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (điểm b Khoản 3 Điều 26 Luật đầu tư). Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM
  • 1
  • 2

Dịch vụ nổi bật