Biểu mẫu luật doanh nghiệp - Page 2 of 11 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Doanh nghiệp    Biểu mẫu luật doanh nghiệp

Biểu mẫu luật doanh nghiệp

Chuyên mục cung cấp các Biểu mẫu, Thủ tục hành chính, các quy định pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực pháp luật Doanh Nghiệp để quý khách hàng tiện theo dõi.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại lý

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ tại nguồn đối với tiền hoa hồng đại...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai thuế giá trị gia...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai thuế giá trị gia...

XEM THÊM

Mẫu tờ khai thuế GTGT

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu tờ khai thuế...

XEM THÊM

Mẫu thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ

Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ (Phụ lục II-17) của phụ lục kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn về đăng ký thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2014. Nội...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-9) của phụ lục kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn về đăng ký thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2014. Nội dung...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18) của phụ lục kèm theo Công văn số...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-20) của phụ lục kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn về đăng ký thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2014. Nội dung như...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-19) của phụ lục kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn về đăng ký thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2014. Nội...

XEM THÊM

Mẫu về việc thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu về việc thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm thuế)

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo về việc người nộp thuế không thuộc diện được miễn thuế (giảm...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp NSNN

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp biểu mẫu và hướng dẫn ghi nội dung mẫu thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left