Doanh nghiệp - Page 23 of 23 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Chuyên mục Doanh Nghiệp của Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp các thắc mắc, yêu cầu tư vấn cũng như trả lời câu hỏi trong từng trường hợp cụ thể cho quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp những văn bản, biểu mẫu liên quan đến vấn đề Doanh Nghiệp mà khách hàng quan tâm.

Mẫu văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư). Nội dung cụ thể của văn bản như...

XEM THÊM

Mẫu thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (điểm b Khoản 3 Điều 26 Luật đầu tư). Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu văn bản quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu văn bản quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư và điểm c Khoản 2 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Nội dung cụ thể của mẫu văn bản này như...

XEM THÊM

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành (Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư). Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp cấp GCNĐKĐT mới -Điều 36, Điều 39, Luật đầu tư). Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mẫu giấy này trong trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh/…theo Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mẫu giấy này dùng trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh theo Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Nghị...

XEM THÊM

Mẫu đề xuất dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu đề xuất dự án đầu tư. Mẫu này áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 34, 35Luật đầu tư. Nội dung cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu đề xuất dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu đề xuất dự án đầu tư. Mẫu này áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư năm 2014. Cụ thể như...

XEM THÊM

Mẫu báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Nội dung cụ thể của văn bản như...

XEM THÊM

Mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu báo cáo thực hiện dự án đầu tư. Mẫu này được áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Khoản...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left