Văn bản luật đất đai - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật đất đai

Văn bản luật đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật đất đai

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số...

XEM THÊM

Luật Đất đai năm 2003

Luật Hoàng Phi cung cấp Luật Đất đai năm 2003 cho khách hàng tham khảo và sử dụng. Luật Đất đai năm 2003 quy định về các vấn đề hồ sơ địa giới hành chính; quy định kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất;...

XEM THÊM

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

XEM THÊM

Luật nhà ở 65/2014/QH13 năm 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014

Luật nhà ở 65/2014/QH13 năm 2014 được Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm...

XEM THÊM

Thông tư Số 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư Số 42/2014/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng...

XEM THÊM

Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài...

XEM THÊM

Thông tư Số 152 /2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Thông tư Số 152 /2015/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính...

XEM THÊM

Thông tư Số 105/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP

Thông tư Số 105/2010/TT-BTC hướng dẫn về người nộp thuế; đối tượng chịu thuế; căn cứ tính thuế; miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ...

XEM THÊM

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài...

XEM THÊM

Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

Luật thuế tài nguyên số: 45/2009/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên....

XEM THÊM

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về...

XEM THÊM

Thông tư Số 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tư Số 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông...

XEM THÊM

Nghị định Số 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định Số 53/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông...

XEM THÊM

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left