Văn bản luật doanh nghiệp - Page 3 of 13 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật doanh nghiệp

Văn bản luật doanh nghiệp

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về...

XEM THÊM

Luật giá trị gia tăng Số 05/VBHN-VPQH

Luật giá trị gia tăng Số 05/VBHN-VPQH quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia...

XEM THÊM

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi...

XEM THÊM

Thông tư Số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

Thông tư Số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi...

XEM THÊM

Nghị định Số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011

Nghị định Số 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi...

XEM THÊM

Nghị định Số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường

Nghị định Số 67/2011/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi...

XEM THÊM

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12

Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi...

XEM THÊM

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên

Nghị định Số 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên....

XEM THÊM

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

Nghị định Số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về...

XEM THÊM

Quyết định Số 3044/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Quyết định Số 3044/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu...

XEM THÊM

Quyết định Số 2135/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quyết định Số 2135/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập...

XEM THÊM

Quyết định Số 1672/QĐ-TTg thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư

Quyết định Số 1672/QĐ-TTg thành lập tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp và Luật đầu...

XEM THÊM

Quyết định Số 1544/QĐ-TTg chuyển tổng công ty lương thực miền bắc sang hoạt động hình thức công ty mẹ – con và thành lập công ty mẹ – tổng công ty lương thực miền bắc

Quyết định Số 1544/QĐ-TTg chuyển tổng công ty lương thực miền bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và thành lập công ty mẹ - tổng công ty lương thực miền...

XEM THÊM

Quyết định Số 1481/QĐ-BKHĐT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư

Quyết định Số 1481/QĐ-BKHĐT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left