Văn bản luật lao động - Page 2 of 9 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật lao động

Văn bản luật lao động

Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y...

XEM THÊM

Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Cụ thể văn bản này quy định, hướng dẫn về hồ sơ, quy...

XEM THÊM

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định cụ thể về cách tính chế độ hưu trí, chế độ tử...

XEM THÊM

Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện như chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, cách tính lương...

XEM THÊM

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc...

XEM THÊM

Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định này quy định chi Tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, Điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây...

XEM THÊM

Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh gia về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

Thông tư này hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm...

XEM THÊM

Công văn 4996/BHXH-CSYT 2014 hướng dẫn một số nội dung Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung

Công văn 4996/BHXH-CSYT 2014 về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ...

XEM THÊM

Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2015

Quyết định số 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt...

XEM THÊM

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của ủy ban thường vụ quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005....

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left