Văn bản luật lao động - Page 9 of 9 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật lao động

Văn bản luật lao động

Thông tư Số 11/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

Thông tư Số 11/2013/TT-BLĐTBXH áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao...

XEM THÊM

Thông tư Số 10/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Thông tư Số 10/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành...

XEM THÊM

Luật lao động số 10/2012/QH13

Luật lao động số 10/2012/QH13 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan...

XEM THÊM

Thông tư Số 10/2009/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư Số 10/2009/TT-BYT hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y...

XEM THÊM

Nghị định Số 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị định Số 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây:Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch Số 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch Số 09/2009/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y...

XEM THÊM

Luật bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13

Luật bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi và quản lý nhà nước...

XEM THÊM

Nghị định Số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

Nghị định Số 05/2015/NĐ-CP quy định quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao...

XEM THÊM

Thông tư Số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Thông tư Số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc...

XEM THÊM

Nghị định Số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về việc làm

Nghị định Số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm; Quỹ quốc gia về việc làm; chương trình việc làm địa phương và tuyển, quản lý lao...

XEM THÊM

Thông tư liên tịch Số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh

Thông tư liên tịch Số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát...

XEM THÊM

Thông tư Số 01-TT/LB giải thích và hướng dẫn thi hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng cho công nhân, viên chức nhà nước

Thông tư Số 01-TT/LB giải thích và hướng dẫn thi hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội áp dụng cho công nhân, viên chức nhà...

XEM THÊM

Luật bảo hiểm y tế Số 01/VBHN-VPQH

Luật bảo hiểm y tế Số 01/VBHN-VPQH quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left