Văn bản luật SHTT - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật SHTT

Văn bản luật SHTT

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nội...

XEM THÊM

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ...

XEM THÊM

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí...

XEM THÊM

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung như...

XEM THÊM

Thông tư số 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ

Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với cục sở hữu trí tuệ. Nội dung như...

XEM THÊM

Thông báo số 183/PCCS về việc thi hành một số quy định về chế độ thu phí và lệ phí sở hữu công nghiệp tại Thông tư 132/2004/TT-BTC

Thông báo số 183/PCCS ngày 31 tháng 1 năm 2005 về việc thi hành một số quy định về chế độ thu phí và lệ phí sở hữu công nghiệp tại Thông tư 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004. Nội dung như...

XEM THÊM

Quyết định số 649/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan tại

Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2012 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả,...

XEM THÊM

Quyết định số 846/QĐ-BKHCN về việc thành lập viện khoa học sở hữu trí tuệ

Quyết định số 846/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập viện khoa học sở hữu trí tuệ. Nội dung như...

XEM THÊM

Quyết định số 1951/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ

Quyết định số 1951/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Nội dung...

XEM THÊM

Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Nội...

XEM THÊM

Thông báo số 5773/TB-SHTT về việc áp dụng quy định pháp Luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

Thông báo số 5773/TB-SHTT ngày 02 tháng 07 năm 2013 về việc áp dụng quy định pháp Luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp. Nội dung như...

XEM THÊM

Văn kiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

Luật Hoàng Phi cung cấp văn bản: Văn kiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Ký ngày 15.4.1994). Nội dung như sau:...

XEM THÊM

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Luật Hoàng Phi cung cấp văn bản: Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, thông qua tại Madrid ngày 27 tháng 6 năm 1989. Nội dung như...

XEM THÊM

Hiệp định giữa Việt Nam với Thụy Sĩ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Luật Hoàng Phi cung cấp văn bản: Hiệp định giữa chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nội dung như...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left