Văn bản luật SHTT - Page 2 of 4 - Luật Hoàng Phi
Luật Hoàng Phi |    Văn bản pháp luật    Văn bản luật SHTT

Văn bản luật SHTT

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả

Luật Hoàng phi cung cấp văn bản: Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả, ngày 03 tháng 01 năm 1998. Nội dung như...

XEM THÊM

Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Luật Hoàng phi cung cấp Văn bản: Thoả ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (ngày 06.11.1925) - Văn kiện Lahay (ngày 28.11.1960). Nội dung như...

XEM THÊM

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại...

XEM THÊM

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung như...

XEM THÊM

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thủ tục nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm quyền, thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xử lý vi phạm; thẩm...

XEM THÊM

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối...

XEM THÊM

Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT là 04 mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả, Tờ khai đăng ký quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Nội dung như...

XEM THÊM

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ...

XEM THÊM

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Nội dung như...

XEM THÊM

Quyết định số 46/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam

Quyết định số 46/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam đã được Đại hội toàn thể hội viên lần thứ I (nhiệm kỳ 2011 - 2016) của Hội thông qua ngày 03 tháng 11 năm 2011 tại thành phố Hà Nội. Nội dung như...

XEM THÊM

Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 5. Nội dung như...

XEM THÊM

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung như...

XEM THÊM

Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013

Luật sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Nội dung như...

XEM THÊM

Quyết định số 16/QĐ-BQTG về việc ban hành “quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện cục bản quyền tác giả tại Thành phố Đà Nẵng”

Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 23 tháng 03 năm 2009 là “Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng”. Nội dung như...

XEM THÊM

Dịch vụ nổi bật

Tư vấn pháp luật, gọi: 19006557
banner left